A&T Consulting, ЧП

A&T Consulting, ЧП

Адрес: г.Львов вул. Івана Франка, буд 23, офіс 41

тел. (032) 225 64 55

  • г.Львов вул. Івана Франка, буд 23, офіс 41

  • (032) 225 64 55

  • info@consulting-ukr.com

  • http://consulting-ukr.com

Описание

Ком­панія “A.T. Con­sulting” за три­валий час ро­боти на те­ренах Західної Ук­раїни, успішно за­реко­мен­ду­вала се­бе у співпраці з провідни­ми ук­раїнсь­ки­ми ком­паніями.
Го­лов­не зав­дання ком­панії – на­дан­ня про­фесій­них пос­луг у сфері інвес­тицій­но­го, по­дат­ко­вого, бух­галтерсь­ко­го, пра­вово­го та мар­ке­тин­го­вого кон­салтин­гу. Ми про­понуємо ши­рокий спектр пос­луг ком­паніям, не­залеж­но від ви­ду діяль­ності.

Контактная информация:

A&T Consulting, ЧП

Адрес: г.Львов вул. Івана Франка, буд 23, офіс 41

тел. (032) 225 64 55

  • г.Львов вул. Івана Франка, буд 23, офіс 41

  • (032) 225 64 55

  • info@consulting-ukr.com

  • http://consulting-ukr.com